Locally | Pro-active | Transparent

Zamówienia Publiczne

Prawo zamówień publicznych charakteryzuje duży formalizm oraz zawiłość procedur, które często uniemożliwiają przedsiębiorcom skuteczne ubieganie się o zamówienia.

JP Weber wspiera przedsiębiorców w zakresie prawidłowego stosowania instytucji prawa zamówień publicznych w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia. W ramach praktyki prawo zamówień publicznych świadczymy następujące wsparcie: 

 • Doradztwo prawne w zamówieniach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej;
 • Analiza ryzyka i wsparcie przy czynnościach kontrolnych względem procedur przetargowych,
  łącznie z postępowaniem sądowym;
 • Wsparcie przy ubieganiu się o zamówienie i opracowywanie projektów dokumentacji określonej w SIWZ;
 • Przygotowanie umów konsorcyjnych, łącznie z ograniczeniem odpowiedzialności i ryzyka partnerów konsorcjum;
 • Kompleksowe i elastyczne modele prawne w zakresie wykorzystania dopuszczeń i licencji zagranicznych;
 • Reprezentacja przed organami oraz sądami w procedurze zamówień publicznych;
 • Wsparcie w negocjacjach w ramach dialogu konkurencyjnego;
 • Uzyskiwanie wglądu do ofert konkurencyjnych i ich oceny;
 • Pomoc prawna w procedurach zamówieniowych prowadzonych przez podmioty nie- zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil