Locally | Pro-active | Transparent

Postępowania Podatkowe

Kontakt z organami podatkowymi, kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi wymaga nie tylko pogłębionej wiedzy merytorycznej, ale również biegłości w posługiwaniu się procedurami przewidzianymi w przepisach prawa.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie i świetną znajomość realiów postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, nasi doradcy podatkowi oraz radcowie prawni skutecznie wspierają przedsiębiorców w reprezentacji ich interesów podatkowych w kontaktach z organami administracji podatkowej i uzyskiwaniu korzystnych orzeczeń. Ścisła współpraca z klientem pozwala nam na wspólne wypracowanie spójnej i skutecznej strategii postępowania, przy jednoczesnym zminimalizowaniu jego kosztów.

W ramach praktyki Spory podatkowe oferujemy naszym klientom następujące wsparcie:

  • Sporządzanie i wnoszenie wniosków o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy;
  • Prowadzenie postępowań mających na celu odzyskanie zwrotu podatku lub jego nadpłaty;
  • Wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości oraz obrony stanowiska przedsiębiorcy według przygotowanej strategii na etapie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź skarbowej – zarówno ustnie, jak poprzez sporządzanie i wnoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli i zażaleń;
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w charakterze pełnomocnika przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sporach z organami podatkowymi.