Locally | Pro-active | Transparent

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Postępująca globalizacja wymusza na przedsiębiorcach konieczność uwzględniania skutków podatkowych działań, jakie podejmują oni w wymiarze międzynarodowym. Umiejętne kształtowanie działalności gospodarczej, wykorzystujące prawo międzynarodowe – czyli prawo Unii Europejskiej, sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz wewnętrzne systemy prawne poszczególnych państw – może w efekcie dać korzyści w postaci obniżenia wielkości globalnego opodatkowania bądź uzyskania opodatkowania w konkretnym państwie.

Doradztwo naszych ekspertów ma na celu udzielenie silnego, merytorycznego wsparcia polskim przedsiębiorcom w ich ekspansji na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony inwestorom zagranicznym oferujemy tworzenie w Polsce struktur optymalnych dla ich działalności.

Przykładowy zakres naszych usług dotyczy następujących zagadnień:

  • Prowadzenie efektywnej podatkowo działalności gospodarczej w obcych jurysdykcjach podatkowych (poprzez oddziały lub spółki zależne);
  • Minimalizowanie opodatkowania dochodów biernych: dywidend, odsetek i należności licencyjnych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawa unijnego;
  • Określanie krajowych i międzynarodowych skutków podatkowych różnych form zbycia przez podatnika składników jego majątku – m.in. udziałów, akcji, nieruchomości, zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
  • Określanie sposobu opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów, managerów, agentów oraz pracowników (włączając problematykę opodatkowania świadczeń związanych z najmem siły roboczej);
  • Określanie sposobu opodatkowania opcji menadżerskich i pracowniczych;
  • Określanie skutków podatkowych umów leasingu, toolingu, umów o świadczenie usług, w tym usług dotyczących wartości niematerialnych.