Locally | Pro-active | Transparent

Ceny Transferowe

Współpraca podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo stanowi od dawna przedmiot szczególnej uwagi organów podatkowych. Nieodpowiednie ukształtowanie wynagrodzeń z tytułu umów zawieranych pomiędzy takimi podmiotami niesie ze sobą znaczne ryzyko dokonania szacowania cen wskutek przeprowadzonej kontroli podatkowej bądź skarbowej. Dodatkowo na podmiotach powiązanych, które dokonują pomiędzy sobą transakcji, spoczywa w większości przypadków obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Nasi specjaliści opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas wieloletniej współpracy z krajowymi i międzynarodowymi grupami kapitałowymi, pomagają przedsiębiorcom w ograniczeniu ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe warunków konkretnych transakcji.

Zakres usług świadczonych przez JP Weber w zakresie cen transferowych obejmuje m.in. następujące działania:

  • Identyfikacja oraz analiza transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • Określanie ryzyk podatkowych związanych ze sposobem ustalania wynagrodzenia transakcyjnego;
  • Opracowywanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą polityki cen transferowych, obejmującej zdefiniowanie zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wybór i uzasadnienie metod ustalania cen transferowych;
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych z zachowaniem pełnej zgodności z wymogami stawianymi przez krajowe przepisy podatkowe;
  • Weryfikacja dokumentacji przedstawionej nam przez przedsiębiorcę pod kątem potencjalnych ryzyk podatkowych oraz proponowanie dla konkretnych umów rozwiązań mających na celu minimalizację zagrożeń;
  • Przygotowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań mających na celu zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych (Advanced Pricing Agreements, APA).