Interdisciplinary thinking

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W ramach interdyscyplinarnej praktyki PPP zapewniamy kompleksowe wsparcie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji realizowanych w zarówno modelu partnerstwa publiczno–prywatnego, jak i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w złożonych, wielowątkowych projektach, gdzie aspekty prawne, finansowe i podatkowe przedsiębiorstwa są jednym z wielu realizowanych elementów, jak i w zadaniach wyłącznie poświęconych wybranym obszarom, w których kluczowy jest wysoki poziom wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny, jak i praktyczna znajomość procedur, połączona z szybkością działania i elastycznym podejściem.

Proponujemy profesjonalne doradztwo zarówno dla strony publicznej, jak i partnerów prywatnych. W szczególności:

  • Opracowanie całościowej struktury prawnej przedsięwzięć, uwzględniając specyfikę sektorową danej transakcji;
  • Wsparcie przy dokonaniu analizy alokacji ryzyka danego przedsięwzięcia oraz wstępnej alokacji ryzyka na partnerów;
  • Szczegółowa analiza pod kątem rzeczywistej możliwości zarządzania i wypracowania rozwiązań pozwalających na precyzyjne alokowanie czynników ryzyka;
  • Niezbędne analizy prawne, finansowe i biznesowe oraz wskazanie najbardziej korzystnych sposobów realizacji projektu oraz sposobu wyboru inwestora, w tym zasady tworzenia spółek publiczno-prywatnych;
  • Wsparcie przy pozyskaniu finansowania dla projektów PPP obejmujących środki pomocowe z funduszy unijnych;
  • Opracowanie dokumentacji wymaganej dla przeprowadzenia procedury przetargowej zarówno po stronie partnera publicznego, jak i prywatnego;
  • Doradztwo na wszystkich etapach wdrażania projektu prowadzonego w trybie PPP, w tym reprezentacja i wsparcie w negocjacjach podczas dialogu konkurencyjnego;
  • Sporządzanie i negocjacja umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym i umowy koncesji;
  • Nadzór nad realizacją projektu pod względem prawnym i finansowym.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil